باشگاه مشتریان شنجاق

تـداوم لـذت خــرید بـرای هــمراهـان همیشـگی ســنجاق از اصلی تـرین اهداف بـاشگاه مـشتریـان ســنـجاق است. مـشتریـان مــیتواننــد بـا عــضویت ، خـرید و دعــوت از دوســتان، امــتیاز جـــمع کنند و از پیشــنهادات و جـوایز ویـــژه ما بـهره مند شـــوند. در این باشـگاه میتوانید با انجـــام هر خـرید، امـتیـاز خود را افزایش دهید و از مزایایی همچون تخفیف روز تولد و مناسبت های گوناگون، بهره مند شوید. باشـگاه مـشتریـان سـنجاق شامل پنج سـطح یک سـتاره تا پنج سـتاره است.

نحوه امتیاز‌دهی در هر سطح

امتیازهای باشگاه مشتریان سنجاق

با عضویت در باشگاه مشتریان سنجاق، از تخفیف‌ها و امتیازات ویژه برخوردار شوید.

 • با عضویت در باشگاه مشـتریان 100 امـتیاز و با اولین خرید 100 امتیاز برای شــما منظور می شــود.
 • هر بار مــراجعـــــه بعدی برای خـرید 10 امــتیاز و به ازای هـــر 500/000 تـومان خرید 1 امتیاز منظـور می گردد.
 • 10روز قبل از روز تولدتان، از سنجاق اعتبار هدیه دریافت می‌کنید و این اعتــبار تا 10 روز بعد از زادروز شما قابل استفاده است.
 • چـنانچه دوســـتان خود را به سـنجاق کلاب دعـــوت کنید، 5 امـتـیاز برای شما ثبــت می شــــود و در صـورتی کـه مـعـرفی منجـــر به خرید شـــود ، علاوه بر 5 امـتیاز ، %0.5 از مـبلغ فـاکتور ایشـــان نیز برای شما به صـورت اعـتبار ذخیره خواهد شد.
 • تـمامی اعــــتبارها 7 روز پــــس از ثبت فـاکتور تـایید شـده و قابـل اسـتفاده در خـرید بــعدی است.
 • فرصت تعویض کالا تا یک هفته پس از خرید (با وزن معادل) می باشد.
 • برای فروش کالا در صــورت سـالم بودن محصـــول تا یکسال به ازای هــر گرم 20.000 تومان اجــرت بازگردانده می شود.
 • تمامی محصولات سنجاق به مدت نامحدود دارای خدمات پس از فروش می باشند.

مشتریان عزیز گالری سنجاق میتوانند با مراجعه به آدرس club.sanjaaq.com پروفایل خود را مشاهده و تکمیل کنند.(مراحل ثبت نام در باشگاه)

باشگاه مشتریان شنجاق

تـداوم لـذت خــرید بـرای هــمراهـان همیشـگی ســنجاق از اصلی تـرین اهداف بـاشگاه مـشتریـان ســنـجاق است. مـشتریـان مــیتواننــد بـا عــضویت ، خـرید و دعــوت از دوســتان، امــتیاز جـــمع کنند و از پیشــنهادات و جـوایز ویـــژه ما بـهره مند شـــوند. در این باشـگاه میتوانید با انجـــام هر خـرید، امـتیـاز خود را افزایش دهید و از مزایایی همچون تخفیف روز تولد و مناسبت های گوناگون، بهره مند شوید. باشـگاه مـشتریـان سـنجاق شامل پنج سـطح یک سـتاره تا پنج سـتاره است.

امتیاز‌های هر سطح

امتیازهای باشگاه مشتریان سنجاق

مزایای عضویت در باشگاه

 • با عضویت در باشگاه مشـتریان 100 امـتیاز و با اولین خرید 100 امتیاز برای شــما منظور می شــود.
 • هر بار مــراجعـــــه بعدی برای خـرید 10 امــتیاز و به ازای هـــر 500/000 تـومان خرید 1 امتیاز منظـور می گردد.
 • 10روز قبل از روز تولدتان، از سنجاق اعتبار هدیه دریافت می‌کنید و این اعتــبار تا 10 روز بعد از زادروز شما قابل استفاده است.
 • چـنانچه دوســـتان خود را به سـنجاق کلاب دعـــوت کنید، 5 امـتـیاز برای شما ثبــت می شــــود و در صـورتی کـه مـعـرفی منجـــر به خرید شـــود ، علاوه بر 5 امـتیاز ، %0.5 از مـبلغ فـاکتور ایشـــان نیز برای شما به صـورت اعـتبار ذخیره خواهد شد.
 • تـمامی اعــــتبارها 7 روز پــــس از ثبت فـاکتور تـایید شـده و قابـل اسـتفاده در خـرید بــعدی است.
 • فرصت تعویض کالا تا یک هفته پس از خرید (با وزن معادل) می باشد.
 • برای فروش کالا در صــورت سـالم بودن محصـــول تا یکسال به ازای هــر گرم 20.000 تومان اجــرت بازگردانده می شود.
 • تمامی محصولات سنجاق به مدت نامحدود دارای خدمات پس از فروش می باشند.

مشتریان عزیز گالری سنجاق میتوانند با مراجعه به آدرس club.sanjaaq.com پروفایل خود را مشاهده و تکمیل کنند.(مراحل ثبت نام در باشگاه)