تـداوم لـذت خــرید بـرای هــمراهـان همیشـگی ســنجاق از اصلی تـرین اهداف بـاشگاه مـشتریـان ســنـجاق است. مـشتریـان مــیتواننــد بـا عــضویت ، خـرید و دعــوت از دوســتان، امــتیاز جـــمع کنند و از پیشــنهادات و جـوایز ویـــژه ما بـهره مند شـــوند. در این باشـگاه میتوانید با انجـــام هر خـرید، امـتیـاز خود را افزایش دهید و از مزایایی همچون تخفیف روز تولد و مناسبت های گوناگون، بهره مند شوید. باشـگاه مـشتریـان سـنجاق شامل پنج سـطح یک سـتاره تا پنج سـتاره است.

نـحوه امـتیاز دهی در جـدول زیر نشـان داده شـده است:

نحوه امتیاز‌دهی در هر سطح

امتیاز ۰-۲۰۰ ۲۰۰-۵۰۰ ۵۰۰-۱۰۰۰ ۱۰۰۰-۲۰۰۰ ۲۰۰۰ به بالا
سطح ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★
میزان اعتبار دریافت ۰ ٪۲
از مبلغ فاکتور
٪۳
از مبلغ فاکتور
٪۴
از مبلغ فاکتور
Surprise

با عضویت در باشگاه مشتریان سنجاق، از تخفیف‌ها و امتیازات ویژه برخوردار شوید.

  • با عضویت در باشگاه مشـتریان 100 امـتیاز و با اولین خرید 100 امتیاز برای شــما منظور می شــود.
  • هر بار مــراجعـــــه بعدی برای خـرید 10 امــتیاز و به ازای هـــر 500/000 تـومان خرید 1 امتیاز منظـور می گردد.
  • 10روز قبل از روز تولدتان، از سنجاق اعتبار هدیه دریافت می‌کنید و این اعتــبار تا 10 روز بعد از زادروز شما قابل استفاده است.
  • چـنانچه دوســـتان خود را به سـنجاق کلاب دعـــوت کنید، 5 امـتـیاز برای شما ثبــت می شــــود و در صـورتی کـه مـعـرفی منجـــر به خرید شـــود ، علاوه بر 5 امـتیاز ، %0.5 از مـبلغ فـاکتور ایشـــان نیز برای شما به صـورت اعـتبار ذخیره خواهد شد.
  • تـمامی اعــــتبارها 7 روز پــــس از ثبت فـاکتور تـایید شـده و قابـل اسـتفاده در خـرید بــعدی است.
  • فرصت تعویض کالا تا یک هفته پس از خرید (با وزن معادل) می باشد.
  • برای فروش کالا در صــورت سـالم بودن محصـــول تا یکسال به ازای هــر گرم 20.000 تومان اجــرت بازگردانده می شود.
  • تمامی محصولات سنجاق به مدت نامحدود دارای خدمات پس از فروش می باشند.

مشتریان عزیز گالری سنجاق میتوانند با مراجعه به آدرس club.sanjaaq.com پروفایل خود را مشاهده و تکمیل کنند.(مراحل ثبت نام در باشگاه)