عکاسی با اپلیکیشن zoom

عکاسی به کمک اپلیکیشن ZOOM

بعد از فراگیر شدن کرونا و رعایت فاصله اجتماعی، باعث شد تا همه مشاغل دست خوش تغییراتی شوند. این بار عکاسان با کمک گرفتن از اپلیکیشن های ویدئو کنفرانس‌ها شروع به عکاسی کردند و خیلی زود این روش از عکاسی مورد توجه بسیاری قرار گرفت. همه ما میدونیم که عکاسی...